Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Εὐθύς μετά τήν εἰσβολήν...

[...]
Εικόνα