Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Εὐθύς μετά τήν εἰσβολήν…

Τό ἔτος ἐκεῖνο, κατά κοινήν ὁμολογίαν, ἔτυχε μέχρι τῆς εἰσβολῆς τῆς νόσου νά εἶναι κάτ’ ἐξοχήν ἀπηλλαγμένον ἀπό ἄλλας ἀσθενείας. Ὁ χαρακτήρ τῆς νόσου ἦτο τοιοῦτος, ὥστε δέν ἠμπορεῖ νά περιγραφῇ │ Βλ. ανάρτηση…

Λεπτομέρειες, εν μέσω πανδημίας…

Πράγματι είναι λεπτομέρειες όσα ακολουθούν. Και χρειάζεται υπομονή και καλή διάθεση να φτάσει κανείς ίσαμε το τέλος. Αλλ’ αφού είμαστε κλεισμένοι αναγκαστικά μέσα στο σπίτι, είμαστε και αναγκασμένοι να προσέχουμε τους │ Βλ. ανάρτηση…