Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Η αυθεντική* ιστορία, επίλογος…

Θλιβερός και προς την κατεύθυνσιν ταύτην υπήρξεν τών ερευνωμένων γεγονότων ο απολογισμός εντός και εκτός τού Πολυτεχνείου. Και διά μεν τόν φόρον τού αίματος, βλέπε κατωτέρω. Διά δε τας εντός τού │ Βλ. ανάρτηση…

Η αυθεντική* ιστορία, η κορύφωσις…

Το μεσονύκτιον τής Παρασκευής προς Σάββατον 17ην Νοεμβρίου 1973, οδηγούμεθα ήδη ραγδαίως εις την λύσιν τού δράματος. Αι μεν αστυνο­μικαί δυνάμεις έχουν αποκλείσει το οικοδομικόν τετράγωνον, ο δε στρατός ευρίσκεται ήδη │ Βλ. ανάρτηση…