Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021
Πολιτική και Αριστερά εν Τριπόλει
Η ώρα είναι
 
Βαλτέτσι. Πού πας, βρε Κεχαγιάμπεη*…
13 Μαΐου 2021

Σαν σήμερα και χθες, 12 και 13 Μαΐου τού 1821, στο Βαλτέτσι διεξά­γεται η πρώτη μεγάλη μάχη τών επαναστατημένων Ελλήνων κατά τών Τούρκων τού Κεχαγιάμπεη και του Ρουμπή.

Μετά τη μάχη, από το στρατόπεδο τής Πιάνας, όπου είχε αποσυρθεί «μέ τούς στρατιώτας του νά ἀναπαυθώσιν», ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απευθύνει τήν παρακάτω επιστολή (1) στους Σπετσιώτες προκρίτους και στην καπετάνισσα Δημη­τράκαινα Μπούμπουλη (2).

Η σύγχρονη «Μπουμπουλίνα» τής «Επιτροπής 2021», με «αναπαυμένη» τήν ιστορική της συνείδηση, δίνει άλλη «μάχη». Προτείνει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για μια εξωστρεφή οικονομία σ’ ένα σύγχρονο και ευέλικτο κράτος! Γι’ αυτό έχυσαν το αίμα τους οι προπάτορές μας στο Βαλτέτσι…

Σᾶς λέγω μέ εὐχαρίστησίν μου ἄκραν τόν ἀκόλουθον χθεσινόν καί σημερινόν πόλεμον τῶν στρατευμάτων μας μετά τῶν τυράννων. Χθές, εἰς τάς 3 ἡ ὥρα τῆς ἡμέρας (3) ἐξεστράτευσαν 4.100 τύραννοι καί ἐπῆγαν κατά τῶν εἰς Βαλτέτσι στρατευμάτων μας, μοιρασμένοι εἰς τέσσερις κολλώνας, ἐξ ὤν ἦτον αἱ δύο χιλιάδες τῆς καβαλλαρίας. Μου ἐδόθη ἡ εἴδησις καί ἀμέσως ἐπῆρα 1.300 στρατιώτας καί ἐπῆγα εἰς βοήθειάν τους.

Οἱ ἐν Βαλτέτσι ἐσφαλίσθησαν εἰς τά ταμπούρια τους καί ἄνοιξαν τό τουφέκι. Έφθασα καί ἐγώ μέ τούς ἀνωτέρω, τούς ὁποίους καί ἐτοποθέτησα καλῶς, ἡ ὥρα εἰς τάς 6 τῆς ἡμέρας. Καί τόσον οἱ ἔγκλειστοι στρατιώται, καθώς καί οἱ ἔξωθεν ἐστάθησαν μέ τόσην γενναιότητα καί ἀνδρείαν, ὥστε ἀδυνατῶ νά σᾶς γράψω, οὔτε ἐντρέπομαι νά τούς ὀνομάσω Ἕλληνας τῷ ὄντι, οὔτε ἤλπιζα ποτέ μίαν τοιαύτην γενναιότητα.

Ἡ αὐτή μάχη ἐστάθη πεισματική ἀπό τό μέρος τῶν ἐδικῶν μας στρατιωτῶν καί ἀπηλπισμένη ἀπό τούς τυράννους καί ἐβάστηξεν ἕως σήμερον, ἡ ὥρα εἰς τάς 4 τῆς ἡμέρας. Ἔφθασαν ὅμως καί ἀπό Βέρβαινα σήμερον εἰς βοήθειάν μας 250 στρατιώται, ὥστε πανταχόθεν τούς κατεσφαλίσαμεν. Καί βλέποντες τήν ἀπελπισίαν καί χαμόν τους, ἔκα­μαν γιουροῦσι κατά τόν δρόμον Τριπολιτσάς καί τούς ἐβάλαμεν ἐμπρός σύν Θεῶ καί τή δυνάμει τοῦ τιμίου Σταυροῦ ὡς πρόβατα κυνηγώντας τους καί σκοτώνοντας μέχρι Τριπολιτσάς…

Εἰς τήν σημερινήν μάχην καί ἐν ταυτῷ νίκην χρεωστεῖ ἡ Πατρίς ἑορτήν καί ὅλοι μας, ὡσάν ὁπού ἦτον ἤ νά σώση τούς ἐγκατοίκους Γραικούς Πελοποννησίους, ἤ νά τούς ἀφανίση καί νά τούς ἀφήση αἰωνίως κατησχυμένους. Δοξάσατε τόν Θεόν ἅπαντες, ὁπού δυνάμει τοῦ τιμίου Σταυροῦ ἀνέδειξε τό δυστυχές Γένος μας νικητικόν. Τώρα δοξάζω ἀναμφιβόλως, ὅτι ἡ Πελοπόννησος ἐντός ὀλίγου ἐλευθερούται ἀπό τούς τυράννους. Καί κατά τοῦτο πληρο­φορῶ κάθε φιλογενή καί φιλοπάτριδα.

Ἦλθον ἕως Χρυσοβίτσι καί Πιάναν μέ τούς στρατιώτας μου νά ἀναπαυθώσιν ὁπωσοῦν, νά διορθώσωσι τά ἅρματά τους… Καί εἰς ὅλα αὐτά εἶναι ἔλεος θεῖον, ἐπειδή ἀπό τούς στρατιώτας μας ἐσκοτώθη ἕνας, ἐλαβώθησαν δέ καί ἄλλοι τρεῖς καί ἐλπίζω νά είναι ναι ἀβλαβεῖς, ἀπό τούς εἰς Βαλτέτσι μόνον δύο.

Ἡ σημερινή χαρά μου καί εὐχαρίστησις τῆς ψυχῆς μου εἶναι ἀνάγραπτος καί δέν ἠξεύρω μέ ποίους λόγους καί λέξεις νά σᾶς παραστήσω τόν αὐτόν ἡρωικόν πόλεμον καί ἄλλο δέν λέγω εἰμή ὅτι βέβαια χείρ Θεοῦ ὑπάρχει.

Ἔχομεν μεγίστην τήν χρείαν μολυβίου καί σᾶς θερμοπαρακαλῶ, διά τήν ἀγάπην τῆς Πατρίδος καί τῆς ἀδελφό­τητός μας, νά κάμετε τά ἀδύνατα δυνατά καί νά μᾶς προφθάσετε πρός τό παρόν δύο χιλιάδας ὀκάδας μολύβι, τό ὁποῖον ζητῶ παρακλητικῶς καί χρεωστικῶς, διά νά ἐνδυναμώσω τόν ἐνθουσιασμόν τῶν στρατιωτῶν μας καί πε­πεισμένος εἰς τήν φιλογένειάν σας, δέν σᾶς βαρύνω.

Ἔρρωσθε εἰς τά πρός βοήθειαν καί ὠφέλειαν τοῦ Γένους.

Τῇ ιγ΄ Μαΐου, Στρατόπεδον Πιάνας, τῷ α΄ ἔτει τῆς ἐλευθερίας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

* Από δημοτικό τραγούδι. Τί έχεις, καημένε κόρακα… /… /  Πέρασε απ’ τα Τρίκορφα και σύρε στο Βαλτέτσι…

1. «Τα σπετσιωτικά», τόμος 1, σελ. 192.

2. Πρόκειται βέβαια για την Μπουμπουλίνα.

3. Εἰς τάς 3 ἡ ὥρα τῆς ἡμέρας, δηλαδή 3 ώρες μετά την ανατολή, άρα γύρω στις 9.15΄. Υπολογίστε το ίδιο παρακάτω.

ΤΡ.
Αναρτήθηκε στις 13 Μαΐου 2021 , 00:02:04 - Σχόλια 2 - Εκτύπωση
ΣΧΟΛΙA 2
  1. Η νικηφόρα μάχη του Βαλτετσίου άνοιξε τον δρόμο για την άλωση της Τριπολιτσάς.

  2. Τί έχεις, καημένε κόρακα, που σκούζεις και φωνάζεις;  /  Μήπως διψάς για αίματα, για τούρκικα κεφάλια;  /  Πέρασε απ’ τα Τρίκορφα και σύρε στο Βαλτέτσι  /  που είν’ ο τόπος δυνατός και δυνατά ταμπούρια  /  εκεί θα βρεις τα αίματα, τα τούρκικα κεφάλια  / Τρία μπαϊράκια κίνησαν από μέσα από τη χώρα  /  το ένα πάει στα Τρίκορφα, τ’ άλλο στους Αραχαμίτες  /  κι αυτός ο Κεχαγιάμπεης πηγαίνει στο Βαλτέτσι  /  Ο Κυριακούλης τού μιλεί κι ο Μπεζαντές του λέει  /  «Πού πας, βρε Κεχαγιάμπεη, τ’ Αλή πασά κοπέλι;  /  ’Δώ δεν είναι Κόρινθος, δεν είναι Πέρα Χώρα  /  δεν είν’ τ’ αργίτικα κρασιά, του Μπέλεση τα κριάρια  /  Εδώ είν’ ορδή Καρύταινας, μανιάτικο ντουφέκι  /  Κολοκοτρώνης αρχηγός με τον Μαυρομιχάλη  /  Αφήστε τά ντουφέκια σας και βγάλτε τά σπαθιά σας  /  βάλτε τους Τούρκους εμπροστά, σαν πρόβατα, σαν γίδια…

Το σχόλιό σας...

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν δημοσιεύεται.