Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Μεταγραφή χουντικού διατάγματος…

2 Ιουλίου 2020

Εντυπωσιακές, λέει το Tvxs.gr, είναι οι ομοιότητες που παρουσιάζει το Νομοσχέδιο, που έχει καταθέσει στη Βουλή η κυβέρνηση της Νέας Δη­μοκρατίας για τις «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις», με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 794 της 1ης Ιανουα­ρίου 1971 (ΦΕΚ Α1 (01.01.1971). Εμείς θα λέγαμε ανατριχιαστικές…

Πρόκειται για το διάταγμα με το οποίο το διδακτορικό καθεστώς τού 1967 - 74 κατέστειλε την εξέγερση του Πολυτεχνείου και είχε παραμείνει ανενεργό σε όλη τη διάρκεια τής Μεταπολίτευσης (κανένας δεν είχε σκεφτεί να το καταργήσει!). Τώρα, το νεο­δημοκρατικό καθεστώς το ανασύρει, για να το μεταγράψει στη δημοτική γλώσσα! Και όντως «καλύπτει (κατά την κυβέρνηση) κενά τής νομοθεσίας» …που μας άφησε η χούντα.

Γιατί, αν επρόκειτο για «50 άτομα που κλείνουν το κέντρο της Αθήνας», όπως διατείνεται η κυβέρνηση, δεν υπήρχε ανάγκη να ψηφιστεί νέος νόμος. Ήδη το υπάρχον νομικό πλαίσιο προβλέπει ότι η αστυνομία μπορεί (εφ’ όσον φερθεί ανθρωπινά) να τους συστήσει ή να τα οδηγήσει στο πεζοδρόμιο…

            ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΑΡΘΡΟΙΣΗΣ
Άρθρον 7 §1β
Η αστυνομική αρχή δύναται να διαλύση δημοσίαν, κατά το παρόν Νομοθετικόν Διάταγμα, συνάθροισιν εις τας ακολούθους και μόνον περιπτώσεις:
Αν η δημοσία συνάθροισις δεν εγνωστοποιήθη προσηκόντως, κατά τα οριζόμενα εν παραγράφοις 4 και 5 του άρθρου 3 τού παρόντος, ή αν πραγματοποιήται κατά παράβασιν ουσιωδών όρων τής γενομένης γνωστοποιήσεως.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΝΑΡΘΡΟΙΣΗΣ
Άρθρον 6 §1
Γνωστοποιηθείσης κατά το άρθρον 3 παράγραφοι 4 και 5 τού παρόντος δημοσίας συναθροίσεως εν υπαίθρω, η αστυνομική αρχή δύναται να απαγορεύση ταύτην, αν ήθελε κρίνει, μετ’ έρευναν, ότι εκ της πραγματοποιήσεως αυτής επίκειται κίνδυνος διά την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν, μη δυνάμενος να αποτραπή δι’ ηπιωτέρων αστυνομικών μέτρων.
Αρθρον 6 §4
Αντί της πλήρους απαγορεύσεως δύναται, δι’ ητιολογημένης αποφάσεως της αρμοδίας αστυνομικής διά την απαγόρευσιν αρχής, να επιτραπή η συνάθροισις υπό όρους, ως η μετάθεσις του χρόνου ή του τόπου τής συναθροίσεως ή υπό άλλους ειδικούς περιορισμούς πέραν τών υπό τού παρόντος οριζομένων.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΗ - ΑΡΧΩΝ
Άρθρον 4 §5
Ο πρόεδρος της δημοσίας συναθροίσεως και τα μέλη τής ορισθείσης τυχόν οργανωτικής επιτροπής οφείλουν να παρίστανται καθ’ όλην την διάρκειαν τής συναθροίσεως. Ο πρόεδρος και τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής υποχρεούνται να μεριμνούν διά την κανονικήν διεξαγωγήν τής συναναθροίσεως, ως και διά την τήρησιν των διατάξεων του παρόντος και των κειμένων νόμων, λαμβάνοντες πρός τούτο παν πρόσφορον μέτρον και δικαιούμενοι να επικαλώνται την παρέμβασιν της Αστυνομίας. Δικαιούνται πρός τούτοις να διακόψουν την συνάθροισιν και να επαναλάβουν ταύπην εντός πάντοτε του ορισθέντος χρόνου αυτής ή και να κηρύξουν την λήξιν ταύτης ανά πάσαν στιγμήν.
 
  
  
ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΤΗ
Άρθρον 4 §5
Ο πρόεδρος της δημοσίας συναθροίσεως, τα μέλη τής ορισθείσης τυχόν υπ’ αυτού οργανωτικής επιτροπής, ως και οι ομιληταί τής συναθροίσεως, υπέχουν πάσας τας κατά το παρόν Νομοθετικόν Διάταγμα υποχρεώσεις και ευθύνας. Προκειμένου περί δημοσίας συναθροίσεως διοργανουμένης υπό νομικού προσώπου ή ενώσεως προσώπων τας υποχρεώσεις και ευθύνας ταύτας υπέχουν ομοίως και τα συμπράξαντα μέλη τών διοικητικών αυτών συμβουλίων.

            ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 
Άρθρο 9 §1δ
Η διάλυση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης που βρίσκεται σε εξέλιξη δύναται να διαταχθεί, αν:
Πραγματοποιείται χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 τού άρθρου 3, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 3 τού ιδίου άρθρου.
  
 
 
Άρθρο 7 §1α
Επικείμενη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση μπορεί να απαγορευθεί αν:
Επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω ιδιαιτέρως πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως, κατά τής ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας.
Άρθρο 7 §2
Στις περιπτώσεις β) και γ) της παραγράφου 1 η αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 1 τού άρθρου 8 δύναται να υποδεικνύει ενδεικτικά, ως εναλλακτικές επιλογές, άλλες περιοχές, κατάλληλες για την πραγματοποίηση της συνάθροισης.
 
  
 
Άρθρο 4
Ο οργανωτής τής συνάθροισης υποχρεούται να μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο. Ιδίως, ο οργανωτής της συνάθροισης: α) συνεργάζεται άμεσα με την αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή και ιδίως με τον Αστυνομικό ή Λιμενικό Διαμεσολαβητή και συμμορφώνεται στις υποδείξεις τους παρέχοντας τη συνδρομή του στην προσπάθεια για την τήρηση της τάξης και την ομαλή πραγματοποίηση της συνάθροισης, β) ενημερώνει τούς μετέχοντες στη συνάθροιση για την υποχρέωσή τους να μη φέρουν και χρησιμοποιούν αντικείμενα πρόσφορα για την άσκηση βίας και ζητά την παρέμβαση της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής για την απομάκρυνση ατόμων που φέρουν τέτοια αντικείμενα,γ) ορίζει επαρκή αριθμό ατόμων, τα οποία παρέχουν συνδρομή.
 
Άρθρο 13 §4
Ο οργανωτής δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης ευθύνεται για την αποζημίωση όσων υπέστησαν βλάβη τής ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας από τους συμμετέχοντες στη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση.

Υ.Γ. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης μάς διαβεβαιώνει. «Οι διαδηλώσεις θα διαλύονται παρουσία Εισαγγελέως». Δηλαδή, θα διαλύονται οπωσδήποτε!

ΤΡ. - Tvxs.gr
ΣΧΟΛΙΟ 1
  1. Υπερψηφίστηκε επί της αρχής, από την πλειοψηφία της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Δημόσιας Τάξης για τις «Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις». Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, κατά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και του ΜέΡΑ25, ενώ επιφυλάχθηκαν οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής και της Ελληνικής Λύσης.

Το σχόλιό σας...

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν δημοσιεύεται.

Παγκόσμιος ιστός και ο ιστός της αράχνης…

Http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html… Ήταν το Url και δίπλα η λιτή Home σελίδα τού πρώτου διαδικτυακού τόπου στην ιστορία τού Internet. Ανέβηκε στο διαδίκτυο σαν σήμερα πριν 29 χρόνια, στις 6 Αυγούστου τού 1991, │ Βλ. ανάρτηση…