Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Όταν οι εισαγγελείς έγραφαν ιστορία…

13 Νοεμβρίου 2020

Και δεν ήσαν υποχείρια Μητσοτάκηδων και Χρυσοχοΐδηδων!

Κανένας ίσως απ’ όσους βρέθηκαν τότε εκεί, απ’ όσους ύστερα αποπειράθηκαν να περι­γράψουν ιστορικώς ή λογοτεχνικώς το γεγονός, δεν τό προσέγγισε με τήν αντικειμενικό­τητα, τις κοινωνιολογικές και ψυχολογικές παρατηρήσεις, τη σαφήνεια, το ύφος τής πε­ριγραφής τού νεαρού τότε Εισαγγελέως Δημητρίου Τσεβά στο ιστορικό πόρισμά του (οι υπογραμμίσεις, εδώ με πλά­για στοιχεία, δικές του). Τόσο που όταν το διαβάζεις αγνοείς πως είναι γραμμένο στην καθα­ρεύουσα, η γλώσσα ρέει σαν τού Παπαδιαμάντη…

Την 20ήν Νοεμβρίου τού προηγηθέντος έτους 1972 είχον διεξαχθεί αρχαιρεσίαι εις άπαντας τούς φοιτητικούς Συλλόγους τών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων προς ανάδειξιν νομίμων εκπροσωπήσεων. Αποτέλεσμα όμως τών αρχαιρεσιών τούτων ήτο η εις τας περισσοτέρας Σχολάς, πλην τών τοιούτων τών Τοπογράφων και Χημικών Μηχανικών τού Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, ανάδειξις εκπροσώπων ασχέτων και ξένων προς την αληθή βούλησιν τών εκπροσωπουμένων. Δι’ ο και σταθερόν, αμετάθετον και θερμόν ήτο το σύνθημα μεταξύ τού σπου­δαστικού κόσμου διά γνησίας και αδιαβλήτους αρχαιρεσίας.

Το ειλικρινές και δίκαιον τούτο αίτημα απετέλεσε τήν απαρχήν τών κατά Νοέμβριον τού 1973 γνωστών αιματηρών γεγονότων τού Πολυτεχνείου. Από τών αρχών ήδη τού μηνός Νοεμβρίου, συμπληρουμένου τού κατά νόμον ετησίου κύκλου τών φοιτητικών εκπροσωπήσεων, το αίτημα τίθεται, καθίσταται γενικόν και εμφανίζεται σταθερόν, εμπνέον τους σπουδαστάς εις αποφασιστικήν προς ικανοποίησίν του αγωνιστικότητα.

Το έναυσμα τού αγώνος δίδεται διά τής υπό τών Συλλόγων Τοπογράφων και Χημικών τού ΕΜΠ δημοσιεύσεως διά του τύπου τού από 8.11.1973 ψηφίσματος αναφερομένου εις σπουδαστικά μόνον ζητήματα και αιτήματα. Την 13ην Νοεμβρίου 1973 επισκέπτεται τό Πολυτεχνείον ο τότε Υπουργός Παιδείας και Κυβερνήσεως Σπυρίδωνος Μαρκεζίνη, Παναγιώτης Σιφναίος, όστις εις μάτην προσπαθεί να κατευνάσει τά πνεύματα, να πείσει περί των αγαθών του προθέσεων και να αναβάλει προς καιρόν τας αρχαιρεσίας, ελπίζων προφανώς εις την διά των ενερ­γηθησομένων βουλευτικών εκλογών εκτόνωσιν τής καταστάσεως.

Ο Υπουργός απέρχεται τού Πολυτεχνείου άπρακτος και ανήσυχος, μη δυνηθείς να εφοδιάσει τόν πρύτανιν διά τού όπερ είχεν υποσχεθεί διατάγματος περί αναβολής τών αρχαιρεσιών, ίνα δυνηθεί να αρνηθεί τήν υπό τών σπουδαστών αιτηθείσαν ήδη, εν τω πλαισίω τού νόμου, άδειαν συγκλήσεως τών συνελεύσεων, διότι το διάταγμα τούτο, κατά την χαρακτηριστικήν έκφρασιν τού τότε Υπουργού, «περιεπλανάτο εισέτι μεταξύ Αγαθαγγέλου και Παρασκευά Ιωαννίδη, καίτοι υπογραφέν υπ’ αυτού από δεκαημέρου και πλέον».

Και την 14η Νοεμβρίου 1973, αι επίφοβοι Γενικαί Συνελεύσεις τών σπουδαστών πραγματοποιούνται νομίμως [αύριο η συνέχεια]…

ΤΡ. - Απόσπασμα από το ΠΟΡΙΣΜΑ τού Εισαγγελέως ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΕΒΑ, Τα προηγηθέντα
ΣΧΟΛΙA 2
  1. Μεθαύριο οι εισαγγελείς θα γράψουν άλλη ιστορία, όταν Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης θα τους διατάξουν να «σβήσουν» το Πολυτεχνείο…

  2. Η νεοφιλελεύθερη χολέρα εξαφανίζει μεθοδευμένα εδώ και δεκαετίες οτιδήποτε μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην εξάπλωσή της. Γι’ αυτό πια δεν συναντάμε ευκολά Δικαστικούς, Δημοσιογράφους, Συνδικαλιστές, Ανθρώπους του Πνεύματος και των Επιστήμων κ.α. που να κάνουν σήμερα απλά τα αυτονόητα.

Το σχόλιό σας...

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν δημοσιεύεται.

Εκείνον τον Δεκέμβρη…

Τού ’44, σαν σήμερα 3 τού μηνός, το ΕΑΜ διαδηλώνει στην Πλατεία Συντάγματος απέναντι στη νέα κατοχή, τών Άγγλων και τού στρατηγού Σκόμπυ. Παρ’ ότι αρχικά την είχε επιτρέψει, η κυβέρνηση │ Βλ. ανάρτηση…