Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Η αυθεντική* ιστορία, ημέρα δεύτερη…

15 Νοεμβρίου 2020

Την 15ην Νοεμβρίου 1973, ημέραν Πέμπτην, η συγκέντρωσις λαμβάνει αμιγώς πολιτικόν χαρακτήρα.

Πλήθη λαού κατέρχονται προς το Πολυτεχνείον, αι εκτός αυτού συ­γκεντρώσεις ογκούνται και αυξάνονται γεωμετρικώς οι εντός αυτού εισερχόμενοι σπουδασταί, αλλά και εργάται. Μαχητικά, αναρχικά και αριστερά στοιχεία επηρεάζουν προς στιγμήν τα διά τού Ραδιοφωνι­κού Σταθμού και των μεγαφώνων ριπτόμενα συνθήματα, ενώ πρά­κτο­ρες τής ΚΥΠ, της ΕΣΑ και άλλων μυστικών υπηρεσιών νοθεύουν τήν καθαρότητα τών φοιτητικών συνθη­μάτων διά τής διαδόσεως αναρχικών και ανατρεπτικών τοιούτων, όπως «ΚΚΕ, κάτω το κράτος, λαοκρατία, ζήτω η σεξουαλική επανάστασις» κ.ά. (κακότεχνος προβοκάτσια κατά Σιφναίον και Δασκαλόπουλον) και προσπαθούν να εξωθήσουν και παρασύρουν τούς σπουδαστάς εις παντοίας πράξεις βίας και δολιοφθορών.

Και οι σπουδασταί αμύνονται προς πάσαν κατεύθυσιν. Επαναφέρουν τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό εις την ορθήν αντιδικτατορικήν θέσιν του, απαλείφουν αναρχικά και εξτρεμιστικά συνθήματα, αποκαλύπτουν και εκδιώ­κουν εκ του Πολυτεχνείου τούς πράκτορας, τοποθετούν φρουράς εις άπαντα τα εργαστήρια και χώρους ορ­γάνων προς διαφύλαξίν των έναντι πάσης φθοράς ή ζημίας, οργανώνουν επιμελώς την αυτόθι παραμονήν των διά τού ορισμού ειδικών επιτροπών κατά τομείς, επιμελούμενοι και αυτής τής καθαριότητος, καταστρέ­φουν όμως από συμφώνου οι ίδιοι το γραφείον του Κυβερνητικού Επιτρόπου και καλούν τον λαόν εις συμπα­ράστασιν και εξέγερσιν (καταθέσεις απάντων τών καθηγητών τού Πολυτεχνείου και Ιατρίδη).

Εκτός του Πολυτεχνείου η κατάστασις εμφανίζεται περισσότερον έκρυθμος, διότι η ευρύτης τών χώρων και η εντεύθεν ελευθερία κινήσεων διευκολύνει τάς μαζικάς συγκεντρώσεις και μαχητικάς εκδηλώσεις εις διάφορα σημεία τού κέντρου τής πόλεως. Κινήσεις διαδηλωτών, συγκεντρώσεις και μικροσυμπλοκαί με αστυνομικούς, διανομή προκηρύξεων, επικόλλησις ή αναγραφή συνθημάτων εις αυτοκίνητα, μεταφοραί τροφίμων και φαρ­μάκων εις τους εντός του Πολυτεχνείου, μεμονωμένα περιστατικά προπηλακισμού εις βάρος αστυνομικών και στρατιωτικών και διακοπή τής έμπροσθεν τού Πολυτεχνείου κυκλοφορίας κατά τας εσπερινάς ώρας, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τής ημέρας ταύτης.

Από πλευράς υπευθύνων συνεχίζετο, περιέργως, η απραξία και εφεκτικότης. Πραγματοποιείται συνάντησις τού Υπουργού Παιδείας μετά τού Πρωθυπουργού και αμφοτέρων ακολούθως μετά τού τότε Προέδρου τής Δημο­κρατίας, παρισταμένου και του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως. Ο Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, καθ’ α υπό τού Παν. Σιφναίου κατατίθεται, εξεδηλώθη αντίθετος προς πάσαν επέμβασιν εις το Πολυτεχνείον, συμφωνών εν τούτω με την απόφασιν τής Συγκλήτου. Και εις την γενομένην προς αυτόν παρατήρησιν περί κινδύνου προκλήσεως μεγά­λων καταστροφών απήντησεν. «Ας τα σπάσουν. Ας κάψουν και το Πολυτεχνείον. Έχομε λεπτά δια να τά ξανα­φτιάξωμεν. Ας κατεβούν και στους δρόμους. Ας σπάσουν τις βιτρίνες…». Επεδίωκε προφανώς, επιλέγει ο αυτός πάντοτε τότε Υπουργός Παιδείας, πολιτικά οφέλη. Ποία και πώς όμως; Ιδού τό ερώτημα! [αύριο η συνέχεια…]

* Κανένας ίσως απ’ όσους βρέθηκαν τότε εκεί, απ’ όσους ύστερα αποπειράθηκαν να περι­γράψουν ιστορικώς ή λογοτεχνικώς το γεγονός, δεν τό προσέγγισε με τήν αντικειμενικό­τητα, τις κοινωνιολογικές και ψυχολογικές παρατηρήσεις, τη σαφήνεια, το ύφος τής πε­ριγραφής τού νεαρού τότε Εισαγγελέως Δημητρίου Τσεβά στο ιστορικό πόρισμά του (οι υπογραμμίσεις, εδώ με πλά­για στοιχεία, δικές του). Τόσο που όταν το διαβάζεις αγνοείς πως είναι γραμμένο στην καθα­ρεύουσα, η γλώσσα ρέει σαν τού Παπαδιαμάντη…

ΤΡ. - Απόσπασμα από το ΠΟΡΙΣΜΑ τού Εισαγγελέως ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΕΒΑ, Πέμπτη 15.11.1973
ΣΧΟΛΙΑ
Το σχόλιό σας...

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν δημοσιεύεται.

Εκείνον τον Δεκέμβρη…

Τού ’44, σαν σήμερα 3 τού μηνός, το ΕΑΜ διαδηλώνει στην Πλατεία Συντάγματος απέναντι στη νέα κατοχή, τών Άγγλων και τού στρατηγού Σκόμπυ. Παρ’ ότι αρχικά την είχε επιτρέψει, η κυβέρνηση │ Βλ. ανάρτηση…