Ο πιο σίγουρος τρόπος να λήξει
ο πόλεμος είναι να ηττηθείς
 
 

Η αυθεντική* ιστορία, επίλογος…

17 Νοεμβρίου 2020

Θλιβερός και προς την κατεύθυνσιν ταύτην υπήρξεν τών ερευνωμένων γεγονότων ο απολογισμός εντός και εκτός τού Πολυτεχνείου. Και διά μεν τόν φόρον τού αίματος, βλέπε κατωτέρω.

Διά δε τας εντός τού Πολυτεχνείου καταστροφάς και φθοράς είναι πεποί­θησις τού γράφοντος η ηρωική αληθώς προσπάθεια τών σπουδαστών να διαφυλάξουν, προστατεύσουν και περιφρουρήσουν τό ίδρυμα και τα περιουσιακά του στοιχεία.

Είναι ομόθυμος, συγκινητική και λίαν αποκαλυπτική η επί τού θέματος τούτου θέσις απάντων τών εξετασθέ­ντων καθηγητών τού Πολυτεχνείου. Προ­σωπικώς πολλοί εξ αυτών διεπίστωσαν τήν ανησυχίαν και αληθή αγω­νίαν τών φοι­τητών να προστατεύσουν το ίδρυμα, αίτινες και υλοποιήθησαν εις λήψιν συγκεκριμένων υπ’ αυ­τών μέτρων. Αν τοιούτον πνεύμα ανωτερότητας και πολιτισμού εχαρακτήριζε τάς εκδηλώσεις τών σπουδαστών μέχρι τής τελευταίας ώρας, θα ήτο ψυχολογικώς αδιανόητον και πραγματικώς αδύνατον να μεταβληθεί την υστάτην στιγμήν, ότε ο φόβος πλέον συνείχε τα πάντα, εις βάρβαρον ηρο­στράτειον μένος. Αλλά και διά τον παραμένοντα τυχόν δύσπιστον και μεμψίμοιρον υφίσταται και ετέρα, κατα­λυτική πάσης αμφιβολίας απάντησις. Προέρχεται εκ της καταθέσεως τού καθηγητού Θ. Πολυχρονοπούλου.

Την πρωίαν τού Σαββάτου 17.11.1973, ότε οι «βάνδαλοι» είχον εκδιωχθεί τού Πολυτεχνείου, επεσκέφθη τό γραφείον του και με πολλήν ικανοποίησιν και ανακούφισν διεπίστωσεν ότι δεν είχεν υποστή ζημίας εκ των γεγονότων και τα προσωπικά του αντικείμενα ευρίσκοντο εις τας θέσεις των. Ότε όμως μετά μίαν εβδομάδα, μετά την υπό τών Αρχών παράδοσιν τού Πολυτεχνείου εις την Σύγκλητον, επεσκέφθη και πάλιν το γραφείον του, πολλά προσωπικά του αντικείμενα και υπηρεσιακά τοιαύτα, όπως εις προβολεύς διαφανειών, είχον εξαφανισθή και ενώπιον του παρουσιάσθη εικών γραφείου λεηλατημένου!

Ποιοι άραγε είναι οι δράσται τού βανδαλισμού τούτου; Όχι βεβαίως οι σπουδασταί, οίτινες εις την γενικότητα τών τότε λεκτικών διανθισμάτων ατυχώς εδέχθησαν ρύπους και έσυρον τής αποδοκιμασίας τήν κατακραυγήν! Και το συμπέρασμα είναι ότι κλοπαί διεπράχθησαν και φθοραί διακεκριμένοι εις βάρος τής περιουσίας του Πολυτεχνείου προεκλήθησαν υπό προσώπων μη συνδεομένων προς τον σπουδαστικόν κόσμον…

Ο φόρος τού αίματος…

Βαρύς υπήρξεν ο φόρος τού αίματος εις νεκρούς και τραυματίας εκ τής καταστολής τής εξεγέρσεως τού Πολυτεχνείου. Και των μεν τραυματιών τον αριθμόν ήγγισε, μετά βεβαιότητας μάλλον, η έρευ­να. Ανεξιχνία­στος, όμως, παραμένει εισέτι ο ακριβής αριθμός τών νεκρών.

Σύντονοι κατεβλήθησαν προς την κατεύθυσιν ταύτην προσπάθειαι. Και πέραν τών αμέσως η εμμέσως περιερχομένων εις γνώσιν μου, έκκλησις διά τού Τύπου δημοσία διετυπώθη, όπως καταγγελθώσιν ή αναφερθώσι περιπτώσεις θανάτων ή και εξαφανίσεων ατόμων συνεπεία τών γεγονότων τού Πολυτεχνείου.

Και είναι αληθές ότι ουδέν περιστατικόν κατηγγέλθη. Δεν αντλείται, όμως, εντεύθεν απόδειξις περί ανυ­παρξίας τοιούτων. Διότι κατά την διαδρομήν τής ερεύνης εβεβαιώθησαν ή και απλώς επιθανολογήθησαν περι­στατικά εδραιούντα παρ’ εμοί την πεποίθησιν ότι οι νεκροί εκ των γεγονότων τού Πολυτεχνείου υπήρ­ξαν περισσότεροι τών επισήμως ανακοινωθέντων. 

Περί πάντων τούτων, όμως, αναλυτικώτερον ως ακολούθως, αφού προηγουμένως τονισθεί ότι ουδείς απολύτως εκ των σπουδαστών τού Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρω τριήμερον.

Επισήμως ανακοινωθέντες νεκροί…

1. Διομήδης Ιωάννου Κομνηνός, ετών 17, μαθητής. Εφονεύθη έξωθι τού Πολυτεχνείου περί ώρα 22.15΄ τής 16.11.1973. Βασίμως πιθανολογείται ότι δράστης τού φόνου τούτου είναι Συνταγματάρχης.

2. Βασίλειος Παναγιώτου Φαμέλλος, ετών 26. Εφονεύθη εγγύς τού υπουργείου Δημοσίας Τάξεως περί ώρα 22.30΄ τής 16.11.1973, βληθείς προφανώς υπό τίνος τών εκ του υπουργείου πυροβολούντων.

3. Toril Engelend, σπουδάστρια, Νορβηγίς. Εφονεύθη εις την πλατείαν Αιγύπτου περί ώρα 23.30΄ τής 16.11.1973 παρ’ αγνώστου δράστου.

4. Γεώργιος Ανδρέου Σαμούρης, σπουδαστής, ετών 22. Εφονεύθη υπ’ αγνώστου εις άγνωστον σημείον εξ επαφής περί το μεσονύκτιον τής 16.11.1973 και το πτώμα του μετεφέρθη και απερρίφθη εις την διασταύρωσιν τών οδών Καλλιδρομίου και Ζωσιμάδων.

5. Αλέξανδρος Ευστρατίου Σπαρτίδης, ετών 16, μαθητής. Εφονεύθη επί της οδού Κότσικα (παρόδου Πατησίων) την 10.20΄ ώραν τής 17.11.1973, βληθείς υπό στρατιωτών εκ του κτιρίου τού ΟΤΕ.

6. Μάρκος Δημητρίου Καραμάνης, ετών 23. Εφονεύθη ευρισκόμενος εις την επί της οδού Πατησίων και Αιγύπτου αριθ. 1 πολυκατοικίαν την 10.30΄ ώραν τής 17.11.1973, βληθείς ομοίως υπό στρατιωτών εκ του κτιρίου τού ΟΤΕ.

7. Βασίλειος Καράκας, Τούρκος υπήκοος, ετών 43. Εφονεύθη εις την πλατείαν Αιγύπτου περί ώραν 13.00΄ τής 17.11.1973, βληθείς εκ διερχομένου άρματος μάχης.

8. Δημήτριος Θεοφ. Θεοδώρας, ετών 6. Εφονεύθη επί της οδού Ορεινής Ταξιαρχίας Ζωγράφου περί ώραν 13.30΄ τής 17.11.1973, βληθείς υπό στρατιώτου ευρισκομένου έμπροσθεν του Ναού του Αγίου Θεράποντος.

9. Βασιλική Φωτίου Μπεκιάρη, ετών 17. Εφονεύθη ευρισκομένη εις την ταράτσα της επί της οδού Μεταγένους 8, Νέος Κόσμος οικίας της περί ώρα 12.30΄ τής 17.11.1973, δεχθείσα εις την κεφαλήν της βλήμα αδέσποτον άρματος.

10. Γεώργιος Αλεξάνδρου Γεριτσίδης, ετών 48, εφοριακός υπάλληλος. Εφονεύθη ευρισκόμενος εν Ν. Λιοσίοις προς εκτέλεσιν υπηρεσίας περί ώραν 12.15΄τής 17.11.1973 δεχθείς ομοίως βλήμα αδέσποτον άρματος μάχης εις την κεφαλήν.

11. Νικόλαος Πέτρου Μαρκουλής, ετών 25. Εφονεύθη παρά την πλατείαν Βάθης περί ώραν 11.00΄ τής 17.11.1973, βληθείς εκ διερχομένου άρματος μάχης.

12. Στυλιανός Α. Καραγεώργης, ετών 19, εργάτης. Ετραυματίσθη θανασίμως επί της οδού Πατησίων, έμπροσθεν τού κινηματογράφου Ελληνίς, περί ώρα 10.00΄ τής 17.11.1973, βληθείς εκ διερχομένου άρματος και απεβίωσεν εις το ΚΑΤ την 30.11.1973.

13. Ανδρέας Στεργίου Κούμπος, ετών 63. Ετραυματίσθη σοβαρώς διερχόμενος την οδό Καποδιστρίου περί ώρα 14.00΄ τής 18.11.1973, βληθείς εκ διερχομένου άρματος και απεβίωσε την 30.1.1974.

14. Μιχαήλ Δημήτριου Μυρογιάννης, ετών 20. Εφονεύθη εις την διασταύρωσιν των οδών Πατησίων και Στουρνάρα περί ώραν 13.30΄ τής 18.11.73, βληθείς δια περιστρόφου εις την κεφαλήν, και

15. Κυριάκος Δημητρίου Παντελάκης, ετών 45, δικηγόρος. Ετραυματίσθη σοβαρώς επί της οδού Γλάδστωνος περί ώραν 12.40΄ τής 18.11.1973, βληθείς εκ διερχομένου επί της οδού Πατησίων άρματος και απεβίωσεν την 18.12.1973.

Νεκροί πλήρως βεβαιωθέντες…

1. Σπύρος Κοντομάρης, δικηγόρος. Απεβίωσεν τας απογευματινός ώρας τής 16.11.73 ευρισκόμενος επί της οδού Γεωργίου Σταύρου, συνέπεια θανατηφόρου επενέργειας των ριπτομένων υπό της αστυνομίας αερίων.

2. Αικατερίνη Αργυροπούλου, ετών 75. Ετραυματίσθη σοβαρώς ενώ ευρίσκετο εις την εν Αγ. Αναργύροις οικίαν της περί ώραν 11.00΄ τής 17.11.1973, δεχθείσα αδέσποτον βλήμα άρματος και απεβίωσεν κατά μήνα Μάιον 1974.

3. Δημήτριος Παπαϊωάννου, ετών 60, ιδιωτικός υπάλληλος. Απεβίωσε την μεσημβρίαν τής 17.11.1973 εκ προσφάτου εμφράγματος τού μυοκαρδίου κατά την ιατροδικαστικήν έκθεσιν, σοβαρώς όμως υπό τής συζύγου του αμφισβη­τούμενης και υποστηριζούοης ότι ο σύζυγός της απεβίωσεν είτε βληθείς δι’ όπλου είτε υποστάς συγκοπήν εκ των ριπτομένων αερίων, καταθεσάσης δε ότι μόνον εις το Νεκροταφείον τής επετράπη να πλησιάσει απλώς και να ατενίσει το πρόσωπον τού νεκρού συζύγου της.

[Σημ. ΤΡ. Εκ των υστέρων, μετά από έρευνες και της Δικαιοσύνης, προστέθηκαν άλλοι πέντε (5) νεκροί τών ημερών εκείνων, περιλαμβανόμενοι ίσως στα κατωτέρω σημεία Νεκροί βασίμως προκύπτοντες και Νεκροί εκ διαδόσεων πιθανολογούμενοι τού πορίσματος Τσεβά.

1. Δημήτριος Κυριακόπουλος τού Αντωνίου, ετών 35, οικοδόμος. Κατά τις βραδινές ώρες τής 16.11.197 χτυπήθηκε στην περιοχή του Πολυτεχνείου από αστυνομικούς με συμπαγείς ράβδους.

2. Σπύρος Μαρίνος τού Διονυσίου, ετών 31, ιδιωτικός υπάλληλος. Κατά τις βραδινές ώρες τής 16.11.197 χτυπήθηκε στην περιοχή του Πολυτεχνείου από αστυνομικούς με συμπαγείς ράβδους.

3. Σωκράτης Μιχαήλ, ετών 57, εμπειρογνώμων ασφαλιστικής εταιρείας. Στις 16.11.1973, μεταξύ 21.00΄ και 22.30΄, στην περιοχή του Πολυτεχνείου προσβλήθηκε από δακρυγόνα με αποτέλεσμα να υποστεί απόφραξη της αριστεράς στεφανιαίας, εξέ­πνευσε στο ασθενοφόρο.

4. Ευστάθιος Κολινιάτης, ετών 47. Χτυπήθηκε στις 18.11.1973 από αστυνομικούς με συμπαγείς ράβδους, εξέ­πνευσε μετά δύο ημέρες.

5. Ιωάννης Μικρώνης τού Αγγέλου, ετών 22 ετών, φοιτητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Χτυπήθηκε μετά τα γεγονότα στην Πάτρα ή στην Αθήνα υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες και πέθανε στις 17.12.1973 στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών.

6. Αλέξανδρος Παπαθανασίου τού Σπυρίδωνος, ετών 59, συνταξιούχος εφοριακός. Το μεσημέρι της 18.11.1973, ενώ βάδιζε απέναντι από το ΙΣΤ’ Αστυνομικό Τμήμα στην Κυψέλη, βρέθηκε εν μέσω πυρών, προερχομένων από τους αστυνομικούς του Τμήματος, με αποτέλεσμα να υποστεί συγκοπή.

Ήτοι, 15 + 3 + 6 σύνολον είκοσι τέσσερις (24)].

Νεκροί βασίμως προκύψαντες…

1. Ο Ιατρός Χειρουργός Γεώργιος Γρηγοριάδης μετά λόγου γνώσεως καταθέτει ότι ο ίδιος προσωπικώς αντε­λήφθη και διεπίστωσεν ιατρικώς τον θάνατον (2) δύο αγνώστων νέων, πληγέντων, του μεν ενός εις την πλατείαν Βικτωρίας περί ώραν 11.00΄ τής 17.11.1973 διά βλήματος περιστρόφου υπό Ανθυπασπιστού τής Χωροφυλακής ριφθέντος, του δε ετέρου φονευθέντος εις την οδόν Γ΄ Σεπτεμβρίου περί ώραν 12.00΄ τής 18.11.1973 διά βλήματος διερχομένου άρματος.

2. Η μάρτυς Παναγιώτα Παπακυριακού καταθέτει περί θανάσιμου τραυματισμού μικράς κορασίδος, ηλικίας 9 περίπου ετών, εις την γωνίαν τών οδών Πατησίων και Κλωναρίδου περί ώραν 14.00΄ τής 17.1.1.1973 εκ βλημάτων διερχομένου άρματος, εξ ων και η ιδία ετραυματίσθη βαρύτατα.

3. Ο φοιτητής Λεωνίδας Ανωμερίτης καταθέτει περί θανάσιμου τραυματισμού νεαράς μαθήτριας, εντός τού χώρου τού Πολυτεχνείου ευρισκόμενης, περί ώρα 11.45΄ τής 16.11.1973, διά βλήματος ριφθέντος εκ τού εκτός τού Πολυτεχνείου χώρου.

4. Ο φαρμακοποιός Αλέξανδρος Παναγόπουλος καταθέτει ότι, ότε πρό τού μεσονυχτίου τής Παρασκευής 16.11.1973, επεσκέφθη μετά τής συζύγου του το Πολυτεχνείον προς παροχήν υπηρεσιών εις τους τραυματίας και εισήλθεν εις το αυτόθι υπάρχον πρόχειρον ιατρείον, ιδίοις όμμασιν αντελήφθη την ύπαρξιν (3) τριών νεκρών και μιας γυναικός θανασίμως τραυματισθείσης, τα τραύματα τών οποίων σαφώς περιγράφει. Προσθέτει δε ότι εκ μελών τής Συντονιστικής Επιτροπής φοιτητών έλαβε την πληροφορίαν ότι είχαν και οκτώ (8) εισέτι νεκρούς, τα πτώματα τών οποίων είχον τοποθετηθεί και εφυλάσσοντο εις παρακείμενον χώρον, ίνα μη υποπέσουν εις αντίληψιν τών σπουδαστών και προκληθεί πανικός.

5. Περί των ανωτέρω νεκρών σαφώς καταθέτουν και σπουδασταί, μέλη τής Συντονιστικής Επιτροπής, οι οποίοι και περιγράφουν με ενάργειαν τα τραύματα τα οποία έκαστος τών νεκρών συναδέλφων των έφερεν. Και ναι μεν ο εις εκ των ανωτέρω μαρτύρων (217) καταθέτει και περί τα είκοσι δύο (22) πτωμάτων, άτινα ο ίδιος ούτος αντελήφθη, περιστατικόν όπερ δεν επεβεβαιώθη, πλην σοβαροί διά την αλήθειαν τών κατατιθεμένων προκύπτουν ενδείξεις εκ της προεκτεθείσης καταθέσεως τού Αλέξ. Παναγοπούλου, όστις και αναφέρει ότι αντελήφθη θάλα­μον υπό τού περιβόητου Πίμπα, πράκτορος τής ΚΥΠ, φρουρούμενον, εις ον υπήρχον άνθρωποι δήθεν κοιμώμενοι, ων όμως η στάσις και η όλη εμφάνισις εις πολλάς τόν ανωτέρω μάρτυρα ενέβαλεν υποψίας…

6. Πλήρως εκ των εκτεθέντων εβεβαιώθη η εν ψυχρώ δολοφονία νέου ανδρός εις το Ρυθμιστικόν Κέντρον Αθηνών υπό τών αυτόθι υπηρετούντων κατά την τραγικήν αυτήν νύκτα αστυνομικών, αλλά και δευτέρα τοιαύτη θανατώσεως τραυματίου συνεπεία ξυλοδαρμού, εις χείρας τού Ιατρού Χειρουργού Λέων. Παπασταματίου αποβιώσαντος…

Νεκροί εκ διαδόσεων πιθανολογούμενοι…

Πολλά τω όντι περί μεγάλου αριθμού νεκρών διαδίδονται και θρυλούνται. Διάφοροι κατάλογοι περί τούτων κυ­κλοφορούν, δύο τών οποίων αναφέροντες ονόματα νεκρών 46 και 59, αντιστοίχως, περιήλθαν εις χείρας μου και απετέλεσαν αντικείμενον ειδικής, επισταμένης και αγωνιώδους ερεύνης. Αμφότεροι εκυκλοφόρησαν το πρώτον εις την αλλοδαπήν και ο εις εξ αυτών επιμέλεια πολλών γνωστών Ελλήνων, εις το εξωτερικόν κατά την εποχήν τής Δικτατορίας ευρισκομένων. Είναι αμφότεροι ελλιπείς κατά τα στοιχεία των και η επ’ αυτών έρευνα εις ουδέν το συγκεκριμένον απέληξε.

Βεβαίως, ο πρώτος αυτών κατετέθη παρά προσώπου λίαν αξιοπίστου, βεβαιώσαντος περί τής σοβαρότητος τής ερεύνης και της εγκυρότητος τών πορισμάτων αυτής εν τη αναγραφή των ονομάτων του καταλόγου. Εξ ουδενός, όμως, ετέρου στοιχείου ενισχύθη η άποψις αυτή και των αναγραφομένων ονομάτων η συμπλήρωσις δεν επετεύχθη, ίνα διευκλυνθεί ακολούθως η έρευνα εν τη αναζητήσει τής αληθείας.

Ο έτερος τών καταλόγων κατά πολύ ελλιπέστερος εμφανίζεται κατά το περιεχόμενόν του και ουδέν ουδαμόθεν προσφέρεται προς επιβεβαίωσίν του. Ο υιοθετήσας τούτον μάρτυς επί τής υποθέσεως και μηνυτής, ειδικώς εφ’ ημών κληθείς όπως προσκόμισει ή κατονομάσει έστω στοιχεία ενισχυτικά τών απόψεων του, ουδέν περί τού αντικειμένου τούτου κατέθεσε. Σοβαρώς εξ ετέρου εκ της ερεύνης ημών επιθανολογήθη ότι εξ (6) εκ των αυτώ αναφερομένων ονομάτων αφορούν τούς τραυματίας τών γεγονότων, ενώ πλήρως εβεβαιώθη ότι όνομα αναμφι­σβητήτως νεκρού, του Αλεξ. Σπαρτίδη, δεν αναφέρεται εν αυτών…

Τραυματίαι…

Είναι αληθώς μέγας ο αριθμός τών τραυματιών. Κατά τα υπό τής ερεύνης ημών συλλεγέντα στοιχεία και δη τας υπό τών Νοσοκομείων, Κλινικών και Ιατρών υποβληθείσας καταστάσεις, οι επισήμως γνωσθέντες τραυματίαι τού από 16ης μέχρι και 19ης Νοεμβρίου 1973 αιματηρού τριημέρου ανέρχονται εις χίλιους εκατόν τρεις (1.103) πολίτας και 61 αστυνομικούς. Εις τούτους δέον να προστεθούν και ανεξακρίβωτον πλήθος ετέρων πολιτών οίτινες ή εφυγαδεύοντο υπό τών ιατρών ή ενοσηλεύοντο οίκοι, ή και ουδαμού προς νοσηλείαν κατέφευγαν, φοβούμενοι προφανώς δυσάρεστους δι’ αυτούς ή τας οικογενείας των εξελίξεις.

Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος τών τραυματιών τούτων απολύτως βεβαιούνται εκ των υποβληθεισών τη ερεύνη και συνημμένων τη παρούση σχετικών καταστάσεων. Ελαχίστων εκ των τραυματιών τούτων ελήφθησαν καταθέσεις, καθ’ όσον η εξέτασις απάντων θα απήτει χρόνον μακρόν, η διάθεσις τού οποίου κείται εκτός τών πλαισίων τής υπ’ εμού ενεργηθείσης προκαταρκτικής ερεύνης…

Οι υπεύθυνοι τής τραγωδίας…

Δύνανται ήδη να κατονομασθούν προς διευκόλυνσιν τού ανακριτικού έργου, οι εκ της ερεύνης προκύπτοντες και κατά την γνώμην ημών υπεύθυνοι τής περί ης πρόκειται τραγωδίας, κατά νομικήν αξιολόγησιν του ρόλου εκάστου εις ταύτην.

1. Γεώργιος Χρ. Παπαδόπουλος, τότε Πρόεδρος τής Δημοκρατίας.

2. Δημήτριος Αριστοτ. Ιωαννίδης, Υποστράτηγος ε.α. τότε διοικητής τής ΕΣΑ.

3. Μιχαήλ Ρουφογάλης, Υποστράτηγος ε.α., τότε Αρχηγός τής ΚΥΠ, ως ηθικοί αυτουργοί, και

4. Νικόλαος Ντερτιλής, Ταξίαρχος, τότε επιτελάρχης ΑΣΔΕΝ, αυτουργός ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως εις βάρος νεαρού σπουδαστού και ηθικός αυτουργός ετέρων ανθρωποκτονιών (τετελεσμένων και εν αποπείρα) ως και σωματικών βλαβών.

5. Δημήτριος Ιωάννου Ζαγοριαννάκος, Αντιστράτηγος ε.α. τότε Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων, διατάξας τήν κίνησιν τών τμημάτων στρατού.

6. Κωνσταντίνος Ιωάννου Μαυροειδής, Αντιστράτηγος ε.α. τότε Διευθυντής ΑΣΔΕΝ, έχων τον συντονισμόν και το γενικόν πρόσταγμα τής επιχειρήσεως.

7. Νικόλαος Κων. Ραφαηλάκης, Αντιστράτηγος ε.α., τότε Διευθυντής ΣΔΑ, παριστάμενος κατά την εκτέλεσιν τής επιχειρήσεως και εποπτεύων ταύτης.

8. Νικόλαος Αριστ. Δασκαλόπουλος, τότε Αρχηγός Αστυνομίας, εποπτεύων τών Αστυνομικών Δυνάμεων.

9. Λουκάς Γεωργίου Χριστολουκάς, τότε Διευθυντής τής Αστυνομίας Αθηνών, υπεύθυνος τών ενεργειών τών αστυνομικών δυνάμεων ως προς την αντιμετώπισιν τών εκδηλώσεων.

10. Θρασύβουλος Γιοβάνης, Ταξίαρχος, τότε Συνταγματάρχης, επικεφαλής τών στρατιωτικών τμημάτων εις την κατά τού Πολυτεχνείου επιχείρησιν.

11. Σπυρίδων Σταθάκης, Ίλαρχος τεθωρακισμένων, διατάξας τήν είσοδον του άρματος εντός τού Πολυτεχνείου, αυτουργός αποπειρών ανθρωποκτονίας τών επί τών κιγκλιδωμάτων τής πύλης τού Πολυτεχνείου ευρισκομένων σπουδαστών, ιδία δε τής διαφυγούσης τόν θάνατον και βαρύτατα μόνον τραυματισθείσης Πέπης Ρηγόπουλου.

12. Σταύρος Βαρνάβας, Αντιστράτηγος ε.α., Διευθυντής τού εν τω Υπουργείω Δημοσίας Τάξεως Μικτού Επιτε­λείου. Ηθικός αυτουργός ανθρωποκτονιών (μιας τετελεσμένης και πολλών εν απόπειρα) ως διατάξας τήν χρήσιν τών όπλων κατά τού πλήθους.

13. Ηλίας Τσιαούρας ή Τσαπούρης, αυτουργός ανθρωποκτονιών (μιας τετελεσμένης και πολλών εν απόπειρα) και παρανόμου οπλοφορίας διά πολεμικού όπλου.

14. Ευάγγελος Κων. Μαντζώρος, Ανθυπίλαρχος τότε τεθωρακισμένων, αυτουργός αποπειρών ανθρωποκτονίας και επικινδύνων σωματικών βλαβών.

15. Υπίλαρχος Μιχαήλ Γουνελάς, Ανθυπασπιστής Λάμπρος Κωνσταντέλλος, Αξιωματικοί τού ΚΕΤΘ, λαβόντες μέρος εις την κατά τού Πολυτεχνείου επιχείρησιν. Φέρονται ως αυτουργοί ή ηθικοί αυτουργοί αποπειρών αν­θρωποκτονίας και επικινδύνων σωματικών βλαβών.

16. Αστυφύλαξ υπό στοιχεία Λ 21 Ηλίας Καραδήμας και δεύτερος τοιούτος υπό το μικρόν όνομα Νικόλαος, εκτελούντες υπηρεσίαν εν τω Ρυθμιστικώ Κέντρω Αθηνών την νύκτα τής 16ης προς 17ην Νοεμβρίου 1973, τυγχά­νουν συναυτουργοί, μετ’ άλλων αγνώστων, ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και επικινδύνων σωματικών βλαβών εις βάρος τραυματιών και τών συνοδών τους.

17. Βασίλειος Γεωργίου Μπουκλάκος, τότε Διοικητικός Διευθυντής τού Ρυθμιστικού, απλούς συνεργός, διά τής παροχής υλικής και ψυχικής συνδρομής, εις τους υπό στοιχείο 15 κατηγορουμένους και αυτουργός παρανόμου οπλοφορίας, απειλών και βλασφημίας εις βάρος τών τραυματιών και τών συνοδών του.

18. Δημήτριος Κων. Κατσούλης, Ταγματάρχης Χωροφυλακής, τότε στέλεχος τής ΚΥΠ, απλούς μεν συνεργός τού υπό στοιχείο 3 ηθικού αυτουργού, διά τής παροχής θετικής εις αυτόν συνδρομής εν των πλαισίω τής αρμοδιότητός του και απλούς ομοίως συνεργός τών γνωστών και αγνώστων εγκληματιών εν τη διαπράξει ανθρωποκτονιών και σωματικών βλαβών, διάπαραλείψεως ως ανωτέρω τής τοιαύτης συνδρομής του εκδηλωθείσης.

19. Δημήτριος Παναγ. Πίμπας, αυτουργός προκλήσεων εις διάπραξιν κακουργήματος ή πλημμελήματος.

20. Ο υπ’ αριθμ. 472 αστυφύλαξ, αυτουργός απόπειρας ανθρωποκτονίας νεαρού μαθητού έμπροσθεν τού Μητρο­πολιτικού Ναού την 17.11.1973.

21. Αγνώστων στοιχείων αστυφύλαξ τού Γ΄ Αστυνομικού Τμήματος, ευρισκόμενος εν υπηρεσία περί ώραν 14.30΄ τής 17.11.1973, αυτουργός επικινδύνου σωματικής βλάβης εις βάρος τού Δημοσθένους Σαμούρη, ιατρού, μεταβάντος αυτόθι κατά την διαδικασίαν παραλαβής τού νεκρού αδελφού του.

22. Ιωάννης Νικ. Καλύβας, Υπαστυνόμος, αυτουργός επικινδύνων σωματικών βλαβών εις βάρος τών εξερχό­μενων τού Πολυτεχνείου σπουδαστών.

23. Σάκης Ταμπούρης, Ιωάννης Κουρής και Σωτήριος Νάνος, αρχιφύλακες του ΛΖ΄ Αστυνομικού Τμήματος, συναυτουργοί επικινδύνου σωματικής βλάβης, εις βάρος τού Ιωάννου Χρα.

24. Πλήθος αγνώστων δραστών όλων των αναφερθεισών πράξεων, μεταξύ των στρατιωτών, αστυνομικών και απλών πολιτών.

Επιτρέψατε όθεν όπως εισηγηθώ προς Υμάς την άμεσον άσκησιν ποινικής διώξεως και την εις τακτικήν ανάκρισιν παραπομπήν τής υποθέσεως ως προς άπαντας τούς εκτεθέντας στρατιωτικούς και αστυνομικούς… Δι’ ανθρωπο­κτονίας εκ προθέσεως εν συρροή, αποπείρας ανθρωποκτονιών κατά συρροήν, επικινδύνους σωματικάς βλά­βας κατά συρροήν, παρανόμους κατακρατήσεις, φθοράς πραγμάτων χρησιμευόντων εις κοινόν όφελος, πρό­κλησιν εις τέλεσιν κακουργήματος ή πλημμελήματος, συμμετοχή εις τας πράξεις ταύτας (ως ηθικής αυτουρ­γίας ή συνεργείας), παράνομον οπλοφορίαν, απειλάς, βλασφημίας…

* Κανένας ίσως απ’ όσους βρέθηκαν τότε εκεί, απ’ όσους ύστερα αποπειράθηκαν να περι­γράψουν ιστορικώς ή λογοτεχνικώς το γεγονός, δεν τό προσέγγισε με τήν αντικειμενικό­τητα, τις κοινωνιολογικές και ψυχολογικές παρατηρήσεις, τη σαφήνεια, το ύφος τής πε­ριγραφής τού νεαρού τότε Εισαγγελέως Δημητρίου Τσεβά στο ιστορικό πόρισμά του (οι υπογραμμίσεις, εδώ με πλά­για στοιχεία, δικές του). Τόσο που όταν το διαβάζεις αγνοείς πως είναι γραμμένο στην καθα­ρεύουσα, η γλώσσα ρέει σαν τού Παπαδιαμάντη. Βλ. εδώ το πλήρες πόρισμα Τσεβά…

ΤΡ. - Αποσπάσματα από το ΠΟΡΙΣΜΑ τού Εισαγγελέως ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΕΒΑ, Απολογισμός γεγονότων
ΣΧΟΛΙΟ 1
  1. Άδωνις Γεωργιάδης, γεννηθείς στις 6.11.1972. «Ούτε ένας νεκρός στο Πολυτεχνείο, ούτε ένας». Αυτόπτης μάρτυς, όπως ο άλλος, ο νεότερος πολιτικός κρατούμενος της δικτατορίας. Ο πρώτος ήταν με τη μητέρα του, είχε αϋπνίες (αυτός) και τον πήγαινε (αυτή) πάνω-κάτω Πατησίων. Ήταν εκεί. Δεν έγινε τίποτα. Ο δεύτερος βασανίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ, τον άφησαν με την πάνα λερωμένη ώρες και μέρες, αλλά ήταν αρχή ακόμα, στη συνέχεια τού τις άλλαξε ο ίδιος ο Θεοφιλογιαννάκος με τα χεράκια του, τσακώθηκε μάλιστα με τον Μάλλιο που επέμενε να το κάνει αυτός, το καθεστώς «εκδημοκρατήθηκε», έβαλε τον Μαρκεζίνη, γνωστό για τις δημοκρατικές του περγαμηνές, που τοποθέτησε το Νίκο Μαστοράκη στην ΥΕΝΕΔ. Για να μην ξεχνάμε! Να μην αφήνουμε την αριστερά να ηγεμονεύει.

Το σχόλιό σας...

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση δεν δημοσιεύεται.

Εκείνον τον Δεκέμβρη…

Τού ’44, σαν σήμερα 3 τού μηνός, το ΕΑΜ διαδηλώνει στην Πλατεία Συντάγματος απέναντι στη νέα κατοχή, τών Άγγλων και τού στρατηγού Σκόμπυ. Παρ’ ότι αρχικά την είχε επιτρέψει, η κυβέρνηση │ Βλ. ανάρτηση…